احتمال زردی نوزاد در مادران دیابتی _ آسیب شناسی و عوارض

 

دیابت و تاثیر آن در بروز زردی نوزاد مادر دیابتی، آسیب‌شناسی و عوارض

دکتر دانیل زمانفر ، دکتر رؤیا فرهادی، دکتر لیلا شهبازنژاد

چکیده:

دیابت در دوران بارداری اثرات متعددی بر روی مادر و به‌ویژه جنین و احتمال زردی نوزاد دارد. هیپرگلیسمی (دیابت) مادر موجب تحریک ترشح انسولین و هیپرپلازی (افزایش )سلول‌های بتای جنین می‌شود. هیپرانسولینیسم جنین موجب ماکروزومی، افزایش متابولیسم پایه، افزایش مصرف اکسیژن و حتی هیپوکسی جنین می‌شود که منجر به تحریک ترشح اریتروپویتین، هیپرپلازی گلبول‌های قرمز (احتمال زردی نوزاد) و افزایش هماتوکریت می‌شود. پلی‌سایتمی(افزایش گلبول های قرمز) باعث اختلال در مسیر گردش خون و زردی نوزاد در مادران دیابتی ناشی از هیپربیلیروبینمی (افزایش بیلی روبین) می‌شود. هیپرگلیسمی (دیابت ) می‌تواند باعث تشدید تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن در میتوکندری بافت‌ها شده که درنهایت منجر به تشکیل هیدروپروکسیدهایی می‌شود که مهارکننده پروستاسایکلین هستند. افزایش اریتروپویتین موجب پلی‌سایتمی و نیز تحریک ترشح کاتکول‌آمین‌ها شده که درنهایت موجب افزایش احتمال زردی نوزاد ، افزایش فشار خون و هیپرتروفی قلب می‌شود. عارضه اخیر ممکن است یکی از دلایل مرده زایی درموارد دیابت بارداری بد کنترل‌شده باشد. کنترل مناسب قند خون مادر پیش از بارداری و در تمام طول بارداری موجب کاهش قابل توجه این عوارض می‌شود.