اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

برنامه میان مدت و بلند مدت شرکت عبارت است:

 

۱- تکمیل تولید تمام تجهیزاتNICU

۲-افزایش کیفیت تولیدات بر مبنای توسعه پایدار

۳- تولید تجهیزات دانش بنیان و همگام با اروپا

۴- صادرات به بازار های هدف

 

اهداف و برنامه ها

 

 

www.tepko.ir

www.nopadarman.ir