اهداف و برنامه ها

برنامه میان مدت و بلند مدت شرکت عبارت است:

 

1- تکمیل تولید تمام تجهیزاتNICU

2-افزایش کیفیت تولیدات بر مبنای توسعه پایدار

3- تولید تجهیزات دانش بنیان و همگام با اروپا

4- صادرات به بازار های هدف

 

اهداف و برنامه ها

 

 

www.tepko.ir

www.nopadarman.com