ضوابط وزارت بهداشت در مورد استفاده از دستگاههای خانگی

کلیه کسانی که دستگاههای فتوتراپی را برای درمان نوزادان در منزل اجاره میدهند،

ملزم به رعایت دستورالعمل – GD-W1-19-2 میباشند. جهت انجام هماهنگی های لازم با شرکت تماس گرفته شود.

 

 

ضوابط وزارت بهداشت

ضوابط وزارت بهداشت

ضوابط وزارت بهداشت

ضوابط وزارت بهداشت

ضوابط وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tepko.ir

www.nopadarman.com