عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزادی

بررسی عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزادی

دکتر حسن بسکابادی ، مریم ذاکری حمیدی ، معصومه گودرزی

۱٫ دانشیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
۲٫ مربی گروه مامایی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.
۳٫ کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
۱۳۳۱/۱۱/ ۱۳۳۱ تاریخ پذیرش مقاله : ۱۱ /۵/ تاریخ دریافت: ۱

مقدمه: زردی، شایع ترین علت بستری نوزادان در ماه اول پس از تولد می باشد. شناسایی عوامل مستعدکننده مادری
مرتبط با زردی نوزادی در شناسایی سریعتر نوزادان در معرض خطر زردی و پیشگیری از عوارض ناشی از آن کمک
کننده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مستعدکننده مادری و نوع زایمان در نوزادان مبتلا به
زردی انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی طی سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۱ بر روی ۲۹۳۱ نوزاد ترم ۳ تا ۲۳ روزه مبتلا به
زردی در بیمارستان قائم )عج( مشهد انجام شد. پس از تأیید زردی نوزادان بر اساس تشخیص پزشک متخصص اطفال و
نتایج آزمایشگاهی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی اطلاعات فردی مادر، مشخصات نوزاد، مشکلات مادر در طی
۱۳ ( و آزمون / نسخه ۵ ( SPSS بارداری و نوع زایمان تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
۱ معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از ۱۵ p های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان
یافتهها: از ۲۹۳۱ نوزاد ترم مبتلا به زردی، ۱۱۱۱ نفر ) ۱۱ %( سابقه عوامل مستعد کننده مادری شامل: افزایش فشار
)%۱/ ۲%( و عفونت ادراری ) ۳ / ۲%(، پارگی زودرس کیسه آب ) ۹ / ۳%(، دیابت ) ۹۳ / ۱%(، خونریزی واژینال ) ۳ / خون ) ۹
داشتند. ۱۱۱ نفر ) ۵۳ %( از نوزادان با سابقه عوامل مستعدکننده مادری به روش سزارین و ۳۳۹ نفر ) ۱۲ %( به روش
طبیعی متولد شده بودند.
نتیجه گیری: عوامل مستعدکننده مادری شامل خونریزی واژینال، افزایش فشارخون، دیابت، پارگی زودرس کیسه آب،
عفونت ادراری و همچنین زایمان سزارین با زردی نوزادی همراه می باشد. لذا در صورت بروز این مشکلات در بارداری
باید نوزادان را از لحاظ زردی تحت پیگیری قرار داد.

* نویسنده مسئول مکاتبات: مریم ذاکری حمیدی؛ واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. تلفن: ۱۳۱۱۳۳۳۱۳۳۱ ؛ پست الکترونیک:
maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz
خلاصه
IJOGI, Vol. 15, No. 34, pp. 1-6, January 2013 1، هفته چهارم دی ۱۹۳۱ – دوره پانزدهم، شماره سی و چهارم، صفحه: ۶

عوامل مستعدکننده مادری

عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزاد

 

 

WWW.TEPKO.IR

https://nopadarman.ir/