نماینده امیر فلاحی

شماره تماس : 09126230017

آدرس : تهران 

مناطق تحت پوشش : شهر تهران

blank
blank

آقای امیر فلاحی از تاریخ  1402/10/01  به مدت 12 ماه نزد شرکت تپکو اعتبار کالیبراسیون دارد و تحت نظارت شرکت تپکو اقدام به درمان می کند 

ردیف

اسم دستگاه (نوع)

مدل

شماره سریال

کارخانه سازنده

1

پایه دار

SMG (I) 6

SM-M00007

تابان پرتو کوش

2

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401012

تابان پرتو کوش

3

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

4

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

5

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

6

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

7

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

8

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

9

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

10

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

11

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

12

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

13

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

14

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

15

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

ردیف

اسم دستگاه (نوع)

مدل

شماره سریال

کارخانه سازنده

1

پایه دار

SMG (I) 6

SM-M00007

تابان پرتو کوش

2

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401012

تابان پرتو کوش

3

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

4

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

5

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

6

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

7

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

8

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

9

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

10

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

11

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

12

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش

13

پایه دار

SMG (H) 8

TPSG-H401013

تابان پرتو کوش