دانستنی ها و مقاله های پزشکی

عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزادی

عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزادی

بررسی عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزادی دکتر حسن بسکابادی ، مریم ذاکری حمیدی ، معصومه گودرزی ۱٫ دانشیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ۲٫ مربی گروه مامایی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. ۳٫ کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، […]

ناشنوایی در نوزادان

ناشنوایی در نوزادان

علل شایع ناشنوایی در نوزادان  آزمایش غربالگری شنوایی   یکی از اولین آزمایش هایی که پس از تولد بر روی نوزاد انجام می شود آزمایش غربالگری شنوایی است. چرا مهم است که این آزمایش انجام شود؟ زیرا ناشنوایی در نوزادان شایعترین اختلال در هنگام تولد است که حدود ۱٪ -۲٪ از نوزادان را تحت تاثیر قرار می […]