اهداف و برنامه ها

برنامه میان مدت و بلند مدت شرکت عبارت است

۱- تکمیل تولید تمام تجهیزاتNICU

۲-افزایش کیفیت تولیدات بر مبنای توسعه پایدار

۳- تولید تجهیزات دانش بنیان و همگام با اروپا

۴- صادرات به بازار های هدف