اعضای گروه

۱ – آقای مهندس یحیی خاکسار ، مهندسی برق ، ۴۰ سال سابقه مدیریت…عضو انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی . مدیرعامل

۲- آقای مهندس دلفانی  – ناظر فنی تولید و مسئول کنترل کیفیت .کارشناس ارشد مکانیک

۳-آقای مهندس نادری، مدیر تولید و مسئول خدمات پس از فروش  : کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

۴ – آقای مهندس الهی ، کارشناس  الکترونیک صنعتی ، طراح الکترونیک و برنامه نویس .

۵ – آقای معصوم خاکسار – رئیس هئیت مدیره -کارشناس حسابداری .

۷ – خانم صغری سعادتپور ، عضو هئیت مدیره – مسئول ارائه خدمات درمان زردی و مشاوره جهت راه اندازی مراکز درمانی در سطح کشور ۰۹۱۲۷۶۷۶۳۷۹

۸- خانم فهیمه عبدی ، کارشناس فروش

۹ – آقای مهندس نیکخصال ، کارشناس  کامپیوتر(سخت افزار ) ، طراح الکترونیک و برنامه نویس .