نتایج تست های بالینی

تائید تست های بالینی توسط بیمارستان شهدای تجریش تهران-بخش NICUنوزادان

جهت بزرگ نمایی روی تصاویر کلید نمائید .

تائید شهدای تجریش برگ دوم تائیدیه شهدای تجریش