قرارداد بین شرکت تابان پرتو کوش و آقای حقیقت نیا می‌باشد.

شروع قرارداد اول اتمام قرارداد اول موضوع قرارداد
1400/7/15 1400/12/15 خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد

 

این قرارداد فقط شامل دستگاه‌ها با شماره سریال‌های زیر و فقط در شهر تهران بوده و اعتبار دارد.

 

نام دستگاه شماره سریال دستگاه
دستگاه فتوتراپی تونلی اتومات مدل SMG SMG8L98023 – SMG1297066
دستگاه فتوتراپی پایه دار اتومات مدل REP REP4L96146 – REP4L95089 – REP4L96147 – REP4L96131 – REP6L96100 REP6L96102 – REP8L97026 – REP4L95094 – REP4L9614 – REP4L96145 – RP4L99175 – RP4L99176
دستگاه فتوتراپی پایه دار ساده مدل RX RX6L97029 – RX4L97018 – RX4L97017
دستگاه فتوتراپی تونلی TPSGS97099 – TPSGS9905 – TPSGS99056 – TPSGS97100