بسیاری از نوزادان در بدو تولد خود یا در طول زمان دچار بیماری یرقان یا بیلی روبین می شوند؛ این بیماری به صورت رنگی زرد روی پوست نمایان شده که باید برای رفع آن اقدام کرد. یکی از بهترین روش های درمان بیماری زردی، استفاده از دستگاه فتوتراپی بیمارستانی می باشد.

فتوتراپی یا درمان زردی نوزادان به دو صورت انجام میشود یا بصورت خانگی یا بصورت بیمارستانی در این بخش شما رو با دستگاه های بیمارستانی درمان زردی نوزادان آشنا مکنیم

دستگاه فتوتراپی خانگی

 بهترین روش های درمان بیماری زردی، استفاده از دستگاه فتوتراپی خانگی می باشد.

فتوتراپی خانگی دارای تخت ـ مدل SMX

فتوتراپی خانگی دارای تخت ـ مدل RGE

دستگاه فتوتراپی و زردی نوزاد REP خانگی

دستگاه فتوتراپی و زردی نوزاد (SMG) خانگی

دستگاه فتوتراپی و زردی نوزاد RX خانگی