شرایط ارسال رایگان

1.ارسال از یکی از طریق زیر صورت میگیرد.

الف) شرکت کالا رسان چاپار

ب) شرکت پست

ج) شرکت کالا رسان تیپاکس

د) با روش دیگری که صاحب دستگاه پیشنهاد کند مانند اتوبوسرانی یا تحویل به اشخاص و آدرس های دیگر

توضیحات:

  • شرکت تابان پرتو کوش دستگاه را به محلی که یکی از شرکت های فوق دفتر دارد ارسال می کند.
  • مسئولیت و هزینه آدرس هایی که شرکت های فوق ، ارسال کالا را نمی پذیرند بر عهده خریدار است. مسئولیت حمل صحیح و تحویل سالم دستگاه به خریدار به عهده شرکت های کالا رسان می باشد و خریدار ملزم است در زمان تحویل کالا آن را چک کرده و سالم تحویل بگیرد، در غیر اینصورت ادعاهای بعدی توسط  شرکتهای کالارسان پذیرفته نمی شود.
  • شرکت تابان پرتو کوش مسئول تحویل کالا به شرکت کالا رسان می باشد و برنامه زمانی ارسال و تحویل کالا از اختیار این شرکت خارج خواهد شد.
  • این شرکت هزینه ارسال دستگاه را پرداخت میکند و در صورت تمایل خریدار به بیمه کردن دستگاه هزینه بیمه به عهده خریدار است ولی در صورت وارد آمدن صدمه به دستگاه ، شرکت کالا رسان طرف حساب خریدار بوده و خریدار باید اقدام به درخواست خسارت و پیگیری تا اخذ نتیجه بنماید. بدیهی است در این صورت این شرکت از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
  • در صورتی که خریدار ، متقاضی ارسال کالا از طرق دیگری ( مانند آژانس ، اسنپ ، پیک و .  .  .  ) باشد هزینه ارسال و مسئولیت دریافت سالم کالا به عهده خریدار خواهد بود.
  • دستگاههای تعمیری و اقلام مصرفی و قطعات یدکی ، شامل ارسال رایگان نمی باشند.
  • ارسال دستگاههای تعمیری  که دارای شرایط گارانتی میباشند ،  رایگان خواهد بود .
  • حداقل یک کارتن اکبند ازلامپ و چشم بند شامل ارسال رایگان میباشند.