دانستنی ها و مقاله های پزشکی

عوامل مستعدکننده مادري در بروز زردي نوزادي

بررسي عوامل مستعدكننده مادري در بروز زردي نوزادي

دكتر حسن بسکابادي ، مريم ذاكري حميدي ، معصومه گودرزي

1. دانشيار گروه نوزادان، مرکز تحقيقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
2. مربی گروه مامایی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.
3. کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
1331/11/ 1331 تاريخ پذيرش مقاله : 11 /5/ تاريخ دريافت: 1

مقدمه: زردي، شایع ترین علت بستري نوزادان در ماه اول پس از تولد می باشد. شناسایی عوامل مستعدکننده مادري
مرتبط با زردي نوزادي در شناسایی سریعتر نوزادان در معرض خطر زردي و پيشگيري از عوارض ناشی از آن کمک
کننده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مستعدکننده مادري و نوع زایمان در نوزادان مبتلا به
زردي انجام شد.
روشكار: این مطالعه توصيفی – تحليلی طی سال هاي 1332 تا 1331 بر روي 2931 نوزاد ترم 3 تا 23 روزه مبتلا به
زردي در بيمارستان قائم )عج( مشهد انجام شد. پس از تأیيد زردي نوزادان بر اساس تشخيص پزشک متخصص اطفال و
نتایج آزمایشگاهی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوي اطلاعات فردي مادر، مشخصات نوزاد، مشکلات مادر در طی
13 ( و آزمون / نسخه 5 ( SPSS بارداري و نوع زایمان تکميل شد. داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
1 معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از 15 p هاي تی و کاي دو مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. ميزان
يافتهها: از 2931 نوزاد ترم مبتلا به زردي، 1111 نفر ) 11 %( سابقه عوامل مستعد کننده مادري شامل: افزایش فشار
)%1/ 2%( و عفونت ادراري ) 3 / 2%(، پارگی زودرس کيسه آب ) 9 / 3%(، دیابت ) 93 / 1%(، خونریزي واژینال ) 3 / خون ) 9
داشتند. 111 نفر ) 53 %( از نوزادان با سابقه عوامل مستعدکننده مادري به روش سزارین و 339 نفر ) 12 %( به روش
طبيعی متولد شده بودند.
نتيجه گيري: عوامل مستعدکننده مادري شامل خونریزي واژینال، افزایش فشارخون، دیابت، پارگی زودرس کيسه آب،
عفونت ادراري و همچنين زایمان سزارین با زردي نوزادي همراه می باشد. لذا در صورت بروز این مشکلات در بارداري
باید نوزادان را از لحاظ زردي تحت پيگيري قرار داد.

* نويسنده مسئول مکاتبات: مریم ذاکري حميدي؛ واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. تلفن: 13113331331 ؛ پست الکترونيك:
maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz
خلاصه
IJOGI, Vol. 15, No. 34, pp. 1-6, January 2013 1، هفته چهارم دی 1931 – دوره پانزدهم، شماره سی و چهارم، صفحه: 6

عوامل مستعدکننده مادري

عوامل مستعدکننده مادری در بروز زردی نوزاد

 

 

WWW.TEPKO.IR

www.nopadarman.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *