دانلود صفحه معرفی نامه

معرفی نامه شرکت تابان پرتو کوش

دانلود کاتالوگ شرکت تپکو

دانلود تمامی صفحات کاتالوگ شرکت تپکو

دانلود صفحه چشم بند فتوتراپی

دانلود مشخصات محصول چشم بند فتوتراپی

دانلود صفحه اکسی هود

دانلود مشخصات دستگاه اکسی هود

دانلود صفحه دستگاه REP

دانلود مشخصات دستگاه فتوتراپی خانگی REH

دانلود صفحه دستگاه RX

دانلود مشخصات دستگاه فتوتراپی خانگی RX

دانلود صفحه لامپ فتوتراپی LED

دانلود مشخصات لامپ های فتوتراپی LED

دانلود صفحه دستگاه SMG

دانلود مشخصات دستگاه فتوتراپی خانگی SMG

دانلود صفحه دستگاه فتوتراپی نوزاد REH

دانلود مشخصات دستگاه فتوتراپی مخصوص بیمارستان REH

دانلود صفحه دستگاه ساینا

دانلود مشخصات دستگاه فتوتراپی مخصوص بیمارستان ساینا

دانلود تاییدیه بیمارستان امام خمینی

ارزیابی بالینی بیمارستان امام خمینی

دانلود گواهی نامه ثبت اخترع

دانلود تصویر گواهی نامه ثبت اختراع

دانلود گواهی نامه ایزو

دانلود تصویر گواهی نامه ایزو شرکت تپکو

دانلود تاییدیه بیمارستان طالقانی

دانلود تاییدیه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت اله طالقانی

دانلود تاییدیه میلاد5

دانلود تصویر پروانه ساخت دستگاه میلاد5

دانلود تاییدیه میلاد 4

دانلود تصویر پروانه ساخت دستگاه میلاد4