کاتالوگ های اموزشی

با استفاده از مطالب زیر نسبت با محصولات و شرکت تپکو آشنا شوید

 

کاتالوگ شرکت تپکو

دستگاه فتوتراپی REP

دستگاه فتوتراپی SMG

دستگاه فتوتراپی RGE

دستگاه فتوتراپی INTENSIVE

دستگاه فتوتراپی RX

دستگاه فتوتراپی SMX

دستگاه فتوتراپی REH

دستگاه فتوتراپی RGH

دستگاه فتوتراپی SMG / SMH

اکسی هود

چشم بند نوزاد

لامپ فتوتراپی LED

دانلود کاتالوگ تپکو