دستگاه های سفارشی تپکو-درمان زردی بزرگسال-کودک

دستگاه های سفارشی

دستگاه های سفارشی

شرکت تپکو با توجه به درخواست مشتری ، دستگاه هایی را مطابق با نیاز بیماران که توسط پزشک سفارش شده ، تولید می کند که نمونه های آن را مشاهده خواهید کرد.

 

دستگاه سفارشی