ضرورت کالیبره بودن دستگاه ها

بر اساس ضابطه GD-WI-19 وزارت بهداشت، ضروری است لامپ یا منابع نوری تمام دستگاه های فتوتراپی اعم از بیمارستانی، خانگی، فلورسنتی یا LED در فواصل زمانی مشخصی تست شده و گواهی کالیبراسیون دریافت نمایند تا تاثیر درمانی مطمئنی داشته باشند.

منابع نوری دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو ( بعد از سپری شدن دوران گارانتی) باید هر شش ماه کالیبره شده و برچسب و گواهی کالیبراسیون دریافت نمایند و بعد از حدود ۵۰۰۰ ساعت نیز باید تعویض شوند تا تاثیردرمانی مناسب و مطمئن دستگاه ها تضمین شود.