کالیبره دستگاه ها

ضرورت کالیبره بودن دستگاه ها

 بر اساس ضابطه GD-WI-19 وزارت بهداشت، کالیبره

ضروری است لامپ یا منابع نوری تمام دستگاه های فتوتراپی اعم از بیمارستانی،

خانگی، فلورسنتی یا LED در فواصل زمانی مشخصی تست شده و گواهی کالیبراسیون دریافت نمایند

تا تاثیر درمانی مطمئنی داشته باشند.  کالیبره

منابع نوری دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو ( بعد از سپری شدن دوران گارانتی)

باید هر شش ماه کالیبره شده و برچسب و گواهی کالیبراسیون دریافت نمایند و بعد از حدود ۵۰۰۰ ساعت نیز باید تعویض شوند تا تاثیردرمانی مناسب و مطمئن دستگاه ها تضمین شود.

 

 

 

 

 

 

https://nopadarman.ir/

http://www.tepko.ir