در این صفحه شما می توانید مراکزی که در سطح کشور در زمینه ی درمان زردی در حال فعالیت هستند را مشاهده نمایید .
نظر به دستورالعمل های جدید وزارت بهداشت در مصوبات هیئت مدیره کلیه اجاره دهندگان دستگاه فتوتراپی الزاما باید دارای گواهی آموزشی باشند.
افراد غیر مجاز و فاقد صلاحیت به وزارت بهداشت معرفی می شوند و همچنین اجاره دهندگان حتما باید از شرکت هایی خرید نمایند که دارای مجوز وزارت بهداشت هستند و اطلاعات آنها در سایت www.imed.ir قابل رویت است.

مراکز کاهش زردی نوزاد در کشور

بر روی نام استان مورد نظر کلیک نمایید